We welcome on lease the gorgeous stallion AJ PORTOFINO!